ARTIKEL 1 DEFINITIE


In deze Algemene voorwaarden, hierna te noemen: ´voorwaarden´ wordt verstaan onder:

Berdal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Berdal Rubber en Plastics B.V., statutair gevestigd te Wierden, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Berdal een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Berdal een aanbod daartoe heeft ontvangen.

Product: alle door Berdal verhandelde producten, waaronder maar niet beperkt tot emmers, bakken, bouwfolie, dak- en wandfolie, overige folieartikelen, kniebeschermers, rubberproducten en veiligheidsartikelen.

ARTIKEL 2 AANBIEDING EN OVEREENKOMST


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Berdal.
Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Berdal tot stand zijn gekomen en door Berdal als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Berdal. Bij twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Berdal. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Berdal is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de voorwaarden op latere overeenkomsten van Berdal in te stemmen.
In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door Berdal jegens haar wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat een of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 3 OFFERTES


Alle door Berdal gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld; zij kunnen binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de wederpartij nog door Berdal worden herroepen.
Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.
Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Berdal niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.
Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen van Berdal geldig gedurende 30 dagen, gerekend vanaf de dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
Indien Berdal kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte dan is Berdal bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de wederpartij in rekening te brengen.


ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST: AANVANG/DUUR/OPSCHORTING/EINDE


De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Berdal of Berdal zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens op een andere wijze worden bewezen.
Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Berdal uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Berdal ter kennis te worden gebracht.
Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Berdal goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Berdal gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Berdal krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
Indien de kredietverzekeraar van Berdal de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is Berdal gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten.
Onverminderd de verder aan Berdal toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Berdal, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:

  • ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
  • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
  • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
  • ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
  • ingeval dat de kredietverzekeraar van Berdal de ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.

Berdal heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek van Berdal zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Berdal.
Berdal behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.
Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
Afspraken met personeelsleden van Berdal die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden Berdal slechts indien schriftelijke bevestiging van diens zijde heeft plaatsgevonden.


ARTIKEL 5 UITVOERING


Het is de wederpartij bekend dat Berdal, teneinde de overeenkomst zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik maakt van (diensten van) derden. Berdal behoudt zich het recht voor om te allen tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Berdal en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Berdal.
Berdal spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Berdal behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden.
Geringe afwijkingen van kleurendruk alsmede van de kleur, dikte, gewicht, en overige afmetingen en maten, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Berdal te vorderen.
Indien Berdal een product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Berdal te leveren product. Berdal behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het product ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden.
Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening van de wederpartij.
De wederpartij is gehouden alle bescheiden, welke Berdal nodig heeft teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan Berdal ter beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te verschaffen. En medewerking te verlenen als Berdal daarom verzoekt.
De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Berdal verstrekte gegevens en informatie.


ARTIKEL 6 PRIJZEN


Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief andere kosten zoals maar niet beperkt tot verpakkingsmaterialen.
Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Berdal gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Berdal heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij -alvorens het/de product(en) worden geleverd- een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Berdal met inachtneming van de redelijkheid.
Indien door Berdal duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
Alle door Berdal gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 7 BETALING


Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de wederpartij op korting, opschorting of verrekening.
De betaling dient rechtstreeks aan Berdal te worden voldaan door storting op het door Berdal aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Berdal geldt als betalingsdatum.
Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Berdal nakomt, een en ander zoals hierboven in lid 1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Berdal het recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Berdal de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.
Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een door de kredietverzekeraar van Berdal ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen Berdal van de wederpartij te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.


ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD


Berdal behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren product(en) totdat de koopprijs voor al deze product(en) geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Berdal tegen de wederpartij mocht verkrijgen.
De wederpartij is gehouden het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product(en) met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Berdal te bewaren.
Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Berdal tekort zal schieten en/of Berdal goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal schieten en/of in gevallen als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden, is Berdal gerechtigd het/de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde product(en) zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Berdal toestemming om het/de betreffende product(en) in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin het/de betreffende product(en) zich bevind(en) alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.
De wederpartij is verplicht Berdal terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het/de product(en) waarop een eigendomsvoorbehoud van Berdal rust.
De wederpartij is verplicht, het/de product(en) voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Berdal op eerste aanzegging ter inzage te geven.
Zolang de eigendom van het/de geleverde product(en) niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het/deze geleverde product(en) in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
In het geval dat Berdal (een) product(en) op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. Het/de product(en) worden gecrediteerd voor de marktwaarde van het/de product(en) berekend naar het moment van de terugname.
In het geval dat de wederpartijen de/het product(en) doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor deze/dit product(en) is nog niet (volledig) voldaan dan is de wederpartij verplicht om de vordering op deze derde aan Berdal te verpanden.


ARTIKEL 9 LEVERING


Alle leveringen van Berdal geschieden af magazijn/fabriek, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen, volgens een nader overeen te komen leveringstermijn, geldend op de datum van aanbie¬ding c.q. overeenkomst.
Indien de aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, dan wel een door de wederpartij opgegeven adres, mag Berdal het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres heeft medegedeeld.
Het/de product(en) worden voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd, tenzij partijen anders overeenkomen. De wederpartij dient het/de product(en) tijdens het transport te verzekeren.
Tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Berdal van het/de product(en) aan de transporteur.
De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten schuld van Berdal vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde producten niet tijdig aan Berdal worden geleverd, wordt de leveringstermijn voorzover nodig verlengd. Alsdan wordt de leveringstermijn in ieder geval met vier (4) weken verlengd zonder dat Berdal dan wel haar wederpartij gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan schadevergoeding te voldoen.
Berdal is gerechtigd het/de product(en) in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Berdal is gerechtigd om het/de geleverde product(en) afzonderlijk te factureren, tenzij dit in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid.


ARTIKEL 10 NIET TIJDIGE AFNAME


Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn het/de product(en) afneemt en/of de wederpartij het/de product(en) weigert, kan Berdal het/de product(en) voor rekening van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur van het/de product(en) en de kwaliteit van het/de product(en), in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. De wederpartij dient onverwijld van deze inbewaringstelling schriftelijk kennis te worden gegeven.
Alle door Berdal ter zake het in bewaring stellen van het/de product(en) gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 11 RECLAMES


De wederpartij is verplicht tot controle van het/de geleverde product(en) op het moment van de aflevering.
Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen door de wederpartij nauwkeurig op de door haar afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven.
Reclames/ klachten dienen binnen acht (8) dagen na levering van het/de product(en) bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal te zijn ingediend.
Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen acht (8) dagen na de ontdekking, doch binnen drie maanden na de leveringsdatum, bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal te zijn ingediend. Reclames moeten door de wederpartij nauwkeurig worden omschreven.
Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Berdal verschuldigde op te schorten.
Indien de reclame naar het oordeel van Berdal gegrond is, zal Berdal te harer keuze, hetzij het/de geleverde product(en) herstellen, hetzij naleveren, hetzij het/de geleverde product(en) gratis vervangen, tegen teruglevering van het/de oorspronkelijke geleverde product(en), hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het/der geleverde product(en), waarop de reclame betrekking heeft. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Berdal niet gehouden.
De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren het/de product(en) in ontvangst te nemen, of deze retour te zenden, tenzij Berdal hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ingeval de wederpartij meent dat het door Berdal geleverde niet overeenstemt met wat zij aan de wederpartij heeft verkocht, dient hij Berdal gelegenheid te geven het/de geleverde product(en) te bezichtigen.
Reclames terzake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na verzending van de betreffende factuur aan Berdal bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Berdal zijn ingediend.


ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID


De aansprakelijkheid van Berdal voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
Berdal is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan (het) geleverde product(en).
Berdal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Berdal tijdens het leveren van product(en) ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd respectievelijk monsters dienen te zijn aangeleverd.
Berdal spant zich ervoor in om overeenkomstig de overeenkomst te leveren. Geringe afwijkingen ter zake van overeengekomen hoeveelheden, maten, kleuren, bedrukkingen en/of andere uitvoeringsaanduidingen, en/of dikte, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de wederpartij niet het recht de levering te weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.
Berdal is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
Berdal is niet aansprakelijk voor druk- of schrijfouten in afbeeldingen, brochures.
Berdal is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan het/de product(en) is toegebracht.
Ingeval dat tussen partijen is overeengekomen dat Berdal etiketten levert bij het/de product(en) is Berdal nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in de etiketten.
Berdal is niet aansprakelijk indien de wederpartij en/of een contractspartij van de wederpartij de gebruiksvoorschriften van het/de product(en), waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.
De wederpartij is gehouden Berdal te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Berdal in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Berdal.
Indien de wederpartij, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 reclameert terzake (de kwaliteit van) een product en de reclame naar het oordeel van Berdal gegrond is, dan draagt Berdal, met in achtneming van het bepaalde in artikel 11, zorg voor een nieuw zelfde product, derhalve met uitzondering van bewerkingen zoals bijvoorbeeld logo’s, bedrukkingen ect . Berdal is derhalve nimmer aansprakelijk voor de kosten van deze bewerkingen (logo’s, bedrukkingen ect.).


ARTIKEL 13 OVERMACHT


Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Berdal onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Berdal of diens leveranciers.
Indien Berdal haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht - zoals omschreven in lid 1 van dit artikel - worden die verplichtingen opgeschort totdat Berdal weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
In het geval dat Berdal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Berdal gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Indien Berdal binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Berdal als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Berdal jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.


ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


Het is de wederpartij bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde producten, modellen, monsters, logo's, brochures, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel Berdal zelf als van derden, welke rechten zij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Berdal en de wederpartij is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berdal.
Indien de wederpartij kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is omschreven dient zij dit direct aan Berdal te melden. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de wederpartij jegens Berdal een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van € 100.000,-, onverminderd haar recht de meerdere schade te vorderen.
De wederpartij garandeert Berdal dat zij gerechtigd is tot het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde materialen, modellen, monsters, logo's, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan. De wederpartij vrijwaart Berdal voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook, welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.


ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE


Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Nederlands recht.
Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen in beginsel worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij Berdal om haar moverende redenen de wederpartij wenst op te roepen voor de daartoe bevoegde rechter in zijn/haar woonplaats.